Бухгалтерия

Тлеукабилова Аягоз Джарилкасиновна

Бас бухгалтер – Тлеукабилова Аягоз Джарилкасиновна
Байланыс нөмері: +7 702 933 3771
Электронды почтасы: Ayagoz_tileukabilova@mail.ru

Бас бухгалтер басшы санатына жатады.
Осы лауазымдық нұсқаулық бас бухгалтердің лауазымдық міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін айқындайды.
Бас бухгалтердің лауазымына жоғары кәсіби (экономикалық) білімі және қаржы-шаруашылық жұмыс өтілі, оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар адам тағайындалады.
Бас бухгалтер қолданыстағы еңбек заңнамасымен белгіленген тәртіпте мектеп директорының бұйрығымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.
Бас бухгалтер тікелей мектеп директорына  бағынады.
Бас бухгалтер білуі тиіс:
- бухгалтерлік есеп туралы заңнама;
- еңбек туралы заңнама;
-қаржылық және бақылау-тексеру органдарының бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және есептілікті жасау мәселелері бойынша, сондай-ақ кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметіне қатысты қаулылары, өкімдері, бұйрықтары, басқа да басшылық, әдістемелік және нормативтік материалдары;-    азаматтық құқық, қаржы, салық және шаруашылық заңнама;
- мектептегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жөніндегі ережелер мен  нұсқаулықтар, оны жүргізу ережесі;
- операцияларды рәсімдеу тәртібі және есеп бөлімінің құжат айналымын ұйымдастыру;
- қаржылық есеп айырысудың нысандары мен тәртібі;
- мектептің шаруашылық-қаржылық қызметін экономикалық талдау әдістері, ішкі шаруашылық резервтерін анықтау;
- ақша қаражатын, тауарлық-материалдық және басқа да құндылықтарды  қабылдау, кіріске алу, сақтау және жұмсау тәртібі;
- дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу ережелері;
- заңды және жеке тұлғаларға салық салу шарттары;
- бухгалтерлік есеп шоттарынан жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешекті және басқа да шығындарды есептен шығару тәртібі;
- ақша қаражаты мен тауар-материалдық құндылықтарға түгендеу жүргізу ережесі;
- бухгалтерлік баланстар мен есептілікті жасау тәртібі мен мерзімдері;
- тексеру және құжаттамалық ревизия жүргізу ережесі;
- мектеп құрылымы, стратегиясы және оның даму болашағы;
-компьютерлік (есептеу) техниканың заманауи құралдары және оларды есептеу жұмыстарын орындау үшін қолдану мүмкіндіктері және кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметін талдау;
- бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жетілдірудің отандық және шетелдік озық тәжірибесі;
- экономика, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру;
- өндіріс технологиясының негіздері;
- шаруашылық жүргізудің нарықтық әдістері;
- еңбекті қорғау ережелері мен нормалары.
Бас бухгалтер өз қызметінде басшылыққа алады:
- ҚР Конституциясы;
- ҚР «Азаматтық», «Еңбек», «Әкімшілік» кодекстері;
- Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары, санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормативтер;- Мектеп Жарғысымен және жергілікті құқықтық актілерімен (оның ішінде ішкі еңбек тәртібі ережелерімен, еңбек шартымен)); - осы лауазымдық нұсқаулықпен.  Бас бухгалтер уақытша болмаған кезеңде оның лауазымдық міндеттері мектеп директорының өкімімен тағайындалған адамға жүктеледі. Осы адам тиісті құқықтарға ие болады және өзіне жүктелген міндеттерді тиісінше орындауға жауапты болады.
Лауазымдық міндеттері
   3.1. Шаруашылық-қаржылық қызметтің бухгалтерлік есебін ұйымдастыруды және материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын, мектеп меншігінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
   3.2. Бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға сәйкес мектеп қызметінің құрылымы мен ерекшеліктеріне, оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігіне қарай есеп саясатын қалыптастырады.
   3.3. Есеп-шоттардың жұмыс жоспарын, типтік Нысандар көзделмеген шаруашылық операцияларын ресімдеу үшін қолданылатын бастапқы есеп құжаттарының нысандарын дайындау және қабылдау, ішкі бухгалтерлік есеп-қисап құжаттарының нысандарын әзірлеу, сондай-ақ түгендеу жүргізу тәртібін қамтамасыз ету, шаруашылық операциялардың жүргізілуін бақылау, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын және құжат айналымы тәртібін сақтау жөніндегі жұмысты басқарады.
   3.4. Мектепте және оның бөлімшелерінде есепке алу-есептеу жұмыстарын барынша орталықтандыру және қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды, есепке алу мен бақылаудың прогрессивті нысандары мен әдістерін қолдану негізінде бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұтымды ұйымдастыруды, техникум қызметі, оның мүліктік жағдайы, кірістері мен шығыстары туралы толық және дұрыс бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру мен уақтылы ұсынуды, сондай-ақ қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу мен жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
3.5. Мүлікті, міндеттемелерді және шаруашылық операцияларды, келіп түсетін негізгі құралдарды, тауарлық-материалдық құндылықтарды және ақша қаражатын есепке алуды, олардың қозғалысымен байланысты операцияларды бухгалтерлік есеп шоттарында уақтылы көрсетуді, өндіріс және айналым шығындарын есепке алуды, шығыстар сметасын орындауды, өнімді сатуды, жұмыстарды (қызметтерді) орындауды, мектептің шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін, сондай-ақ қаржылық, есеп айырысу және кредиттік операцияларды ұйымдастырады.
   3.6. Құжаттарды рәсімдеудің заңдылығын, уақтылығы мен дұрыстығын, өнімнің өзіндік құнының экономикалық негізделген есептік калькуляциясын, орындалатын жұмыстарды (қызметтерді), жалақы бойынша есептеулерді жасауды, салықтар мен алымдарды,  бюджеттерге, мемлекеттік бюджеттен тыс әлеуметтік қорларға сақтандыру жарналарын, банк мекемелеріне төлемдерді, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражатты дұрыс есептеуді және аударуды, банктердің қарыздары бойынша берешектерін белгіленген мерзімде өтеуді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ мектеп қызметкерлерін материалдық ынталандыруға қаражат аудару.
   3.7. Бастапқы және бухгалтерлік құжаттарды, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелерін ресімдеу тәртібінің сақталуын, жалақы қорын жұмсауды, мектеп қызметкерлерінің лауазымдық жалақысын белгілеуді, негізгі құралдарды, тауар-материалдық құндылықтарды және ақша қаражатын түгендеуді, бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыруды тексеруді, сондай-ақ мектептегі ревизияларды жүргізуді бақылауды жүзеге асырады.
   3.8. Ішкі шаруашылық резервтерін анықтау, шығындар мен өндірістік емес шығындарды жою мақсатында бухгалтерлік есеп пен есептілік деректері бойынша мектептің шаруашылық-қаржылық қызметіне экономикалық талдау жүргізуге қатысады.
3.9.  Жетіспеушіліктердің, ақша қаражаты мен тауар-материалдық құндылықтардың заңсыз жұмсалуының, қаржы және шаруашылық заңнамаларының бұзылуының алдын алу бойынша шаралар қабылдайды. Ақша қаражаты мен тауар-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі мен ұрлануы жөніндегі материалдарды рәсімдеуге қатысады, қажет болған жағдайларда бұл материалдарды тергеу және сот органдарына беруді бақылайды.
   3.10. Мектептің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаржы қаражатын жинақтау жөнінде шаралар қабылдайды.
   3.11. Штаттық, қаржылық және кассалық тәртіпті, әкімшілік-шаруашылық және басқа да шығыстар сметасын қатаң сақтауды, жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешектерді және басқа да шығындарды бухгалтерлік есеп шоттарынан есептен шығарудың заңдылығын, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын, оларды белгіленген тәртіппен мұрағатқа ресімдеуді және тапсыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізеді.
   3.12. Есептеу техникасының қазіргі заманғы құралдарын қолдану негізінде тиімді жоспарлы және есеп құжаттамасын, бухгалтерлік есепті жүргізудің прогрессивті нысандары мен әдістерін әзірлеуге және енгізуге қатысады.
   3.13.  Қаражаттың кірістері мен шығыстары туралы, бюджеттің пайдаланылуы туралы балансты және жедел жиынтық есептерді, басқа бухгалтерлік және статистикалық есептілікті жасауды, оларды белгіленген тәртіппен тиісті органдарға ұсынуды қамтамасыз етеді.
   3.14. "Дербес деректер туралы" ҚР Заңның, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ дербес деректер субъектілерінің мүдделерін қорғау мәселелерін, дербес деректерді өңдеу және қорғау тәртібін реттейтін мектептің ішкі нормативтік актілерінің талаптарын орындайды.
   3.15. Мектеп қызметкерлеріне бухгалтерлік есеп, бақылау, есеп беру және экономикалық талдау мәселелері бойынша әдістемелік көмек көрсетеді.
   3.16. Бухгалтерияның қызметкерлерін басқарады.
   3.17. Осы лауазымдық нұсқаулыққа кірмеген, бірақ өндірістік қажеттілікке байланысты туындаған мектеп басшылығының басқа да тапсырмаларын орындайды.\
    Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білімі бар,  жұмыс өтілі – 27жыл,  осы мектепте жұмыс істеген  мерзімі – 1 жыл 6 ай.    

Рүстембек Лаура Бауыржанқызы

Бухгалтер – Рүстембек Лаура Бауыржанқызы
Байланыс нөмері: +7 7001060601
Электронды почтасы: buh_laura@mail.ru

1.1Бухгалтерді мектептің бас бухгалтерінің келісімі бойынша мектеп директоры қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Бір бухгалтердің демалыс және уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде оның міндеттері басқа қызметкерлерге жүктелмейді. Бұл жағдайларда міндеттерді уақытша атқару еңбек туралы заңнаманың талаптарын сақтай отырып шығарылған мектеп директорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

1.2Есепші тиісті лауазымдарда әдетте жоғары немесе арнайы орта білім беру немесе жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл болуы тиіс.

Бухгалтер тікелей басқарманың бас бухгалтеріне бағынады. Бухгалтер өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Білім туралы», «Бухгалтерлік есеп»  

1.3 Заңын, «Жалпы білім беру мекемесінің » типтік ережесін,  еңбек және шаруашылық заңдарын; еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, сондай-ақ жарғысын және жергілікті атқару оргнадарының (оның ішінде ішкі еңбек тәртібі ережелерін), директордың бұйрықтары мен өкімдерін, осы лауазымдық нұсқаулықты), еңбек шартын (келісім-шартын). басшылыққа алады.

— қажетті қаржы-шаруашылық құжаттаманы әзірлеу;

— материалдық құралдарға жыл сайынғы түгендеу жүргізу бойынша іс-шаралар;

-директордың әкімшілік-шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасарларының қатысуымен тозған және моральдық есептен шығаруды уақтылы және сапалы жүргізу

оқу кабинеттерінде, шеберханаларда, спортзалда ескірген материалдық құндылықтарды сондай-ақ қосалқы үй-жайларда;

— материалдық жауапты тұлғаларға оқу және оқу мәселелері бойынша нұсқау беру;

-сақтаудағы құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етеді;

-бухгалтерлік есептің әр түрлі учаскелері бойынша жұмыстарды орындайды;

— іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысады және ресурстарды ұтымды пайдаланады;

— шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізуге қатыса бухгалтерлік есеп және есептілік деректері бойынша, әзірлеу және енгізу бухгалтерлік есептің прогрессивті нормалары мен әдістерін қолдану негізінде есептеуіш техника;

— есептілікті жасау үшін есепке алудың тиісті учаскелері бойынша деректерді дайындайды, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын бақылайды, оларды мұрағатқа тапсыру үшін белгіленген тәртіпке сәйкес рәсімдейді.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білімі бар,  жұмыс өтілі – 3 жыл ,  осы мектепте жұмыс істеген  мерзімі -7 ай.